EPCdiensten.be Info & advies over de EPC keuring
EPCdiensten.be

EPC Certificaat

Sinds november 2008 is het EPC of energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van appartementen en woningen. In 2009 is het document ook verplicht geworden bij de verhuur van wooneenheden zoals woningen, appartementen en woongebouwen. In het EPC vindt u meer informatie over de energiezuinigheid van een woning. Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Anders loopt de eigenaar risico op een boete.

Een EPC moet dus aanwezig zijn voor ondertekening van het compromis of de akte. Op die manier worden potentiële kopers en huurders geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning. Verkopers en verhuurders moeten een beroep doen op een erkende energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning. Een EPC is nodig bij de zuivere verkoop in volle eigendom of bij verhuur. Naast het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen legt deze richtlijn op dat ook voor nieuwbouwwoningen een EPC moet worden opgemaakt. Ook bepaalde publieke gebouwen groter dan 1000m² en vaak door het publiek bezocht, zullen over een EPC moeten beschikken en dit uithangen op een voor het publiek zichtbare plaats. Ook bij verkoop van niet-residentiële gebouwen is een EPC verplicht.

 

Wat is het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen?

Potentiële kopers of huurders van een woongebouw krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning en bovendien krijgen ze een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning/gebouw in de verf zetten.

Het EPC legt op zich geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw zoals de gebruikte materialen en isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water.

Het kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Dit kengetal zal dus vaak niet overeenstemmen met de gegevens die u bijvoorbeeld op uw elektriciteitsfactuur vindt.

Naast deze “score” bevat het EPC ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht, maar bieden de koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.

Verder staan nog een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, … vermeld op het EPC.

 

Wat moet u doen als u uw woning wil verkopen of verhuren?

De eigenaar van een woongebouw, die zijn gebouw wil verkopen of verhuren, zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een EPC beschikbaar is op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het EPC moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan (potentiële) kopers of huurders.

Bij verkoop van een woongebied moet het EPC worden overgedragen aan de koper. Hoewel het EPC dus al aanwezig moet zijn voor de ondertekening van het compromis of de akte, zal in de notariële akte een clausule met betrekking tot het EPC worden opgenomen. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) indien geen EPC aanwezig is.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het EPC. Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een EPC kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders.

Een EPC bij verkoop en verhuur van een woongebouw kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A. Er wordt door de overheid geen vaste prijs opgelegd die zo een energiedeskundige mag aanrekenen.

VEA zal steekproefsgewijze controles uitvoeren op aanwezigheid en correctheid van het EPC. Indien geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro.

LET OP: wil je je woning of appartement verkopen? Dan mag je enkel nog gebruik maken van een recent EPC-attest, opgemaakt sinds 2019 en met een duidelijk vermeld EPC-label. Is dit niet het geval? Dan moet je een nieuw EPC laten opmaken. Klik hier om een gratis offerte op maat aan te vragen.

 

Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied?

Het EPC bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio, …

Het EPC bij verkoop betreft enkel verkoop in volle eigendom. Bij schenking, bij verkoop van enkel vruchtgebruik, bij gerechtelijke onteigening, … is dus geen EPC verplicht.

Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die energie verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Woningen waar geen verwarming aanwezig is, zijnde geen opwekkings- of afgiftesysteem, moeten niet over een EPC beschikken.

Ook voor onbewoonbaar verklaarde woningen is geen EPC nodig bij verkoop.

Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een EPC opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel, aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid.

Ook serviceflats worden beschouwd als residentiële gebouwen. Voor serviceflats die verkocht worden, dient een EPC voor bestaande woning opgesteld te worden. Indien de serviceflats worden verhuurd, dient een EPC opgesteld te worden als er effectief een huurovereenkomst met de bewoner wordt afgesloten. Indien geen huurovereenkomst wordt afgesloten, dan dient geen EPC bij verhuur te worden opgemaakt.

Concreet betekent dit ook dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken.

Als u voor 1 januari 2009 reeds een woning verhuurde, waarbij het huurcontract niet werd vernieuwd na 1 januari 2009 én de huurder blijft dezelfde, dan moet u geen EPC laten opmaken. Indien u na 1 januari 2009 wel een nieuwe huurder krijgt of het huurcontract werd vernieuwd, dan moet u wel een EPC laten opmaken. Bij stilzwijgende verlenging van het huurcontract is geen EPC vereist.

In geval van woningen waar ook een niet-residentiële functie, zoals een kantoor, winkel, dokterspraktijk, … is gehuisvest, moet enkel voor het residentiële gedeelte een EPC opgemaakt worden. Het niet-residentiële gedeelte kan echter meegenomen worden bij de opmaak van het EPC residentieel op voorwaarde dat het niet-residentiële gedeelte kleiner is dan 800 m², kleiner dan het residentiële gedeelte en binnen het beschermd volume valt.

Het EPC blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van 10 jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden. Uiteraard moet wel steeds een kopie in geval van verhuur en het originele EPC in geval van verkoop worden meegegeven aan de nieuwe huurder of koper.

Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

Indien de woning recent werd gebouwd zodat reeds een EPC bij bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is (eveneens 10 jaar).

 

Hoe verloopt de opmaak van het EPC-attest bij verkoop en verhuur van woningen?

Enkel een erkende energiedeskundige type A kan het EPC bij verkoop of verhuur opmaken.

Een energiedeskundige type A komt eerst ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie, … Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent dan het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC neemt gemiddeld een halve dag in beslag.

De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het VEA ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Bij de inspectie moet de energiedeskundige type A het inspectieprotocol volgen. Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software wordt de reproduceerbaarheid verhoogd.

 

Hoe verloopt de controle op het EPC?

Het VEA zal steekproefsgewijs controles uitoefenen op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige, alsook op de correctheid en aanwezigheid van een EPC bij verkoop of verhuur van residentiële gebouwen.

Als blijkt dat het EPC van onvoldoende kwaliteit getuigt of als uit de controle van de kwalificaties blijkt dat de energiedeskundige niet aan de voorwaarden voldoet, kan het VEA de EPC’s in kwestie intrekken.

Als bij de controle blijkt dat het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt, kan het VEA aan de energiedeskundige een boete opleggen tussen 500 en 5000 euro.

Het VEA kan de eigenaar van een woongebouw een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro als de eigenaar die zijn woning verkoopt of verhuurt niet over een geldig EPC beschikt. Afwezigheid van een EPC is op zich geen reden dat de woning niet kan verkocht of verhuurd worden, maar de eigenaar loopt wel het risico op een boete. Vanaf 12 maart 2009 heeft de notaris ook meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een EPC en zal tevens een clausule in de notariële akte worden opgenomen.

Als de wooneenheid op het moment van de verkoop niet beschikt over een verwarmingssysteem, is er geen verplichting tot het opmaken van een EPC. In dat geval is geen melding van de notaris vereist. Als geldend bewijs wordt hier een getekende overeenkomst tussen koper en verkoper aanvaard waarin vermeld wordt dat geen verwarming aanwezig is op het moment van het te koop stellen van de woning.

Als de notaris bij het verlijden van de authentieke akte vaststelt dat er voor het bewuste residentiële gebouw geen geldig EPC beschikbaar is, brengt hij het VEA hier vervolgens onverwijld van op de hoogte. Als er geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar worden uitgenodigd op een hoorzitting. De eigenaar loopt risico op een boete tussen 500 en 5000 euro.

 

Wat is het verschil tussen het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen en de energieaudit?

Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen en de vrijwillige energieaudit zijn twee verschillende zaken.

Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen:

  • Is verplicht
  • De verkoper/verhuurder moet een EPC laten opmaken
  • Bij verkoop krijgt de koper het EPC
  • Bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC
  • Enkel een energiedeskundige type A kan een EPC opmaken
  • Geschatte kostprijs is afhankelijk van het type gebouw

De vrijwillige energieaudit:

  • Is vrijwillig voor particulieren die energieadvies willen over hun woning
  • Enkel een energiedeskundige type B kan een energieaudit opmaken
  • Geschatte kostprijs is 400 euro
  • Fiscaal voordeel: 40% van de factuur als belastingvoordeel in te brengen (met een maximum van 2650 euro per jaar per woning)

 

Offertes ontvangen

Een EPC keuring, EPB keuring, energieaudit, ... laten uitvoeren? Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 energiedeskundigen actief in jouw buurt.